live casino online

หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ - Public Course
(Effective Supervisory Skill)

หน้าแรก / บริการของเรา / Public Course / หลักสูตรฝึกอบรม ครบเครื่องทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ (Effective Supervisory Skill)

อ. กัณตพงษ์ วงศ์รัตนพิบูลย์

(Sale and Marketing Coaching & Consulting / Professional Trainer วิทยากรประจำสถาบันเอ็นเทรนนิ่ง)
  โปรไฟล์ของวิทยากร

เปิดอบรม 4 เมษายน 2567 ระยะเวลา 1 วัน

ราคา 3,500 บาท / ท่าน

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน รายละเอียดคลิ๊กที่นี่...

หลักการและเหตุผล
การพัฒนากรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) เป็นเรื่องสำคัญสำหรับหัวหน้างาน เพราะต้องเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานอยู่ตลอดเวลา การมีกรอบความคิดที่ดี (Growth Mindset) จะทำให้สามารถมีแนวความคิดที่ดีในการก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่เป้าหมายได้
การพัฒนาทักษะสำหรับหัวหน้างาน เพื่อให้ทำให้หัวหน้างาน มีความพร้อมในการปฏิบัติงานของตัวเอง พัฒนาทีมงานและทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายร่วมกันเป็นทีมอย่างครบถ้วน เช่น....
      live casino onlineLiên kết đăng nhập การพัฒนาชุดทักษะการคิด (Thinking Skill Set)
      live casino onlineLiên kết đăng nhập การพัฒนาชุดทักษะการบริหารจัดการ (Solution Skill Set)
      live casino onlineLiên kết đăng nhập การพัฒนาชุดทักษะการพัฒนาเพิ่ม (Coaching Skill Set)
      live casino onlineLiên kết đăng nhập การพัฒนาชุดทักษะกรอบความคิด (Mindset)
ทักษะการบริหารจัดการสำหรับหัวหน้างานที่สำคัญ มีดังนี้....
      live casino onlineLiên kết đăng nhập การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
      live casino onlineLiên kết đăng nhập การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)
      live casino onlineLiên kết đăng nhập การนำเสนอที่มีประสิทธิผล (Effective Presentation)
      live casino onlineLiên kết đăng nhập การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Negotiation)
      live casino onlineLiên kết đăng nhập การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
การพัฒนาทักษะการพัฒนาทีมงาน เกื้อหนุนให้หัวหน้างาน สามารถทำให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดี และสามารถเติบโตมาแทนตำแหน่งหัวหน้างานได้ในอนาคต จึงต้องคอยพัฒนาทั้ง สมรรถนะ, กรอบความคิดและการให้เทคนิคต่างๆ อยู่อย่างสม่ำเสมอ

 

วัตถุประสงค์
live casino onlineLiên kết đăng nhập เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัฒนากรอบความคิดการทำงานเชิงรุก (Proactive Working Mindset) ในฐานะหัวหน้างานที่ดี
live casino onlineLiên kết đăng nhập เพื่อทำให้ผู้เรียนได้พัมนาทักษะการเป็นหัวหน้างานอย่างครบถ้วน และสามารถประยุกต์ใช้กับบทบาทของตัวเองได้ทันที
live casino onlineLiên kết đăng nhập เพื่อทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองในการเป็นหัวหน้างานที่ดีด้วยการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการงานกับการสร้างผลการปฏิบัติงาน
live casino onlineLiên kết đăng nhập เพื่อทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติในการสอนงานให้ทีมงานมีผลการปฏิบัติงานที่ดีบรรลุเป้าหมายที่ต้องการได้

รายละเอียดของหลักสูตรฝึกอบรม
การพัฒนากรอบความคิดการทำงานเชิงรุกสำหรับหัวหน้างาน (Proactive Working Mindset)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập สำรวจความคิดการทำงานเชิงรุก
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การพัฒนา Growth Mindset ด้วยตัวเอง
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การบริหารจัดการเชิงรุกอย่างมีประสิทธิผล
    live casino onlineLiên kết đăng nhập กรอบความคิดการทำงานเชิงรุก
    live casino onlineLiên kết đăng nhập Workshop : กำหนดแนวทางการทำงานเชิงรุกของตัวเอง
การพัฒนา ทักษะการคิด สำหรับหัวหน้างาน
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การคิดเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การคิดเชิงตรรกะอย่างมีเหตุผล (Logical Thinking)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การคิดเชิงความเป็นจริงกับปัญหา (Critical Thinking)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การคิดเชิงนวัฒกรรม (Innovation Thinking)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập กิจกรรม : การพัฒนาทักษะการคิดของตัวเอง
การพัฒนา ทักษะการบริหารจัดการงาน สำหรับหัวหน้างาน
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การมอบหมายงานและการติดตามงาน (Delegation & Monitoring)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Time Management)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การนำเสนอที่มีประสิทธิผล (Effective Presentation)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การเจรจาต่อรองเชิงสร้างสรรค์ (Negotiation)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (PSDM)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập Workshop : กำหนดแนวทางการพัฒนาทักษะของตัวเอง
    live casino onlineLiên kết đăng nhập กรณีศึกษา : การพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานคุณภาพ
การพัฒนา ทักษะการพัฒนาทีมงาน สำหรับหัวหน้างาน
    live casino onlineLiên kết đăng nhập เทคนิคการสอนงาน (Coaching)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập เทคนิคการสร้างแรงจูงใจ (Influencing)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập เทคนิคการให้คำปรึกษา (Positive Feedback)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การบริหารการประชุมที่ดี (Meeting)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập การระดมสมองสร้างแนวความคิดที่ดีๆ (Brain Storming)
    live casino onlineLiên kết đăng nhập กิจกรรม : ฝึกฝนทักษะด้วยตัวเอง
การบ้าน : เพื่อการนำไปฝึกฝนและปฏิบัติจริง

แนวทางการฝึกอบรม
การฝึกอบรมทำให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามแนวทางการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่ (Adult Learning) ซึ่งผู้เข้าอบรมจะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้ทันที ตามที่ตัวเองรู้สึกว่าเหมาะสมกับ Style ของตัวเอง
กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง
      การบรรยายเนื้อหา
      Work shop สร้างสถานการณ
      เกมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
      การบ้านเพื่อการนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง
วิทยากรใช้กระบวนการ Coaching เพื่อดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรมที่หลบซ่อนอยู่ออกมาด้วยตัวเอง รับผิดชอบต่อเป้าหมายของตัวเอง โดยการสร้างทัศนคติเชิงบวกต่องานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน ซึ่งกันและกันในClass ทำให้เกิดการเรียนรู้จากชีวิตจริงของผู้อื่น อีกทั้งการทำ Work shop เพื่อให้สามารถนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง หลังจากการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว ทำให้เกิดความสนุกสนานและอยากเรียนรู้มากขึ้น


ผู้ที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้
หัวหน้างาน
ผู้จัดการ
ผู้บริหาร

888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777