live casino online

หน้าแรก / เกี่ยวกับเรา EnTraining

เกี่ยวกับเรา EnTraining

แนวความคิด นี้เป็นสิ่งที่ทีมงานวิทยากรระลึก และยึดถือมาตลอดเวลาที่ได้ทำงาน และผ่านประสบการณ์ต่าง ๆ มามากมาย จนปัจจุบันได้ก่อตั้ง En-Training ขึ้น เพื่อหวังว่าอนาคตจะกลายเป็นสถาบันที่ทรงคุณค่า ด้านความรู้หลากหลายสาขาวิชา เป็นประโยชน์ต่อบุคคลทั่วไป ที่มีชีวิตการทำงาน ที่ต้องแข่งขันกับกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เป็นปัจจัยสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ทั้งเรื่องการพัฒนาความรู้ในงาน ทักษะความเชียวชาญเฉพาะด้าน การพัฒนาตัวเองและการพัฒนาทีมงาน เป็นต้น

En-Training ได้นำหลักสูตรต่าง ๆ   ที่วิทยากรหลาย ๆ   ท่านมีความเชี่ยวชาญมารวบรวมไว้เพื่อให้ท่านที่สนใจในการพัฒนาด้านต่าง   ๆ ได้พิจารณาเข้ามาอบรม   หรือส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมดังกล่าว หากมีความต้องการเป็นกรณีพิเศษ ที่จะให้ทีมที่ปรึกษาจัดหลักสูตรเฉพาะภายในบริษัท (In-House Training) ก็สามารถทำได้

ทีมงานวิทยากรมีความตั้งใจ และมุ่งมั่นที่จะนำประสบการณ์การทำงานของตัวเองมากว่า 20 ปี ถ่ายทอดให้ท่านอย่างเต็มที่ เพื่อให้ท่านได้รับคุณค่าในแต่ละหลักสูตรอย่างสูงสุด
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาตนเองด้วยตนเอง

เราเชื่อว่า องค์กร เจริญเติบโตได้ด้วย "คน" เพราะองค์กรไม่มีตัวตน เป็นเพียงการชุมนุมกันของคนที่มีเป้าหมายร่วมกัน ด้วยการนำทีมของผู้บริหาร ดังนั้น การพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต แบบยั่งยืน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จึงต้องเน้นการพัฒนาให้ "คน" พร้อม และยอมรับในการเปลี่ยนแปลง

Enhance your staffs’ Performance
Enjoy the Working Life@Firm
Enlighten your mind for Happy Work


แนวความคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์

วิสัยทัศน์ (Vision) "สถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงรุกให้กับองค์กรลูกค้า โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง, การพัฒนาตัวเองและการปฏิบัติใช้จริงอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายงานภายในองค์กรลูกค้าอย่างครบถ้วน ด้วยบริการด้านการฝึกอบรม, งานที่ปรึกษา และงานด้านการโค้ชชิ่งผู้บริหาร (Executive Coach) อย่างมืออาชีพ" พันธกิจ (Mission)

live casino onlineLiên kết đăng nhập การให้ความสำคัญที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก
live casino onlineLiên kết đăng nhập พัฒนาหลักสูตรให้มีความครบถ้วนทั้งแนวลึก, แนวกว้างและแนวผสมให้เป็นทางเลือก ของลูกค้าอย่างชัดเจน
live casino onlineLiên kết đăng nhập สร้างภาพลักษณ์การเป็นสถาบันผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่ปรึกษาให้กับ HRD และ OD ขององค์กรลูกค้า
live casino onlineLiên kết đăng nhập ศูนย์รวมวิทยากรมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง
live casino onlineLiên kết đăng nhập พัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมเป็นผู้ให้บริการอย่างมืออาชีพ
live casino onlineLiên kết đăng nhập สร้างเครือข่ายข้อมูล ข่าวสารในการติดต่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องผ่านทางเวปไซต์, Mailing List, Face book และ Internet
live casino onlineLiên kết đăng nhập สร้างแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในด้านการพัฒนาตัวเองโดยให้ Download นำไปใช้ได้ฟรีให้มากที่สุด
live casino onlineLiên kết đăng nhập ดำเนินการจัดทำระบบงาน, เอกสาร, สื่อการสอน และวิธีการปฏิบัติงานอย่างมีมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพ

คุณค่าหลักขององค์กร (Core Value)

P L E A S E

P live casino onlineLiên kết đăng nhập Professional ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน คือ ทำงานของตัวเองอย่างมีคุณภาพ ใส่ใจรายละเอียด รู้สึกถึงคุณค่าในงาน มีวินัยในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

L live casino onlineLiên kết đăng nhập Leadership ความเป็นผู้นำ ทำงานของตัวเอง แสดงผลงานให้เป็นที่ยอมรับ เชื่อถือและไว้วางใจ จากเพื่อนร่วมงานและลูกค้า

E live casino onlineLiên kết đăng nhập Ethic มีความซื่อสัตย์ กับตัวเอง และผู้อื่น มีความรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูด

A live casino onlineLiên kết đăng nhập Attitude คิดบวก คือ มองมุมดีกับเหตุการณ์/สถานการณ์ ที่ไม่ดีได้ ละวางความรู้สึกเชิงลบได้อย่างรวดเร็ว

S live casino onlineLiên kết đăng nhập Service Mind มีความรับผิดชอบในส่วนงานของตัวเอง อาสาทำงานให้คนอื่นบนงานของตัวเองได้ และสามารถให้ความช่วยเหลือคนอื่นได้บนขอบเขตโดยไม่คิดอะไร

E live casino onlineLiên kết đăng nhập Energy คิดสร้างสรรค์อยู่เรื่อยๆ มีพลังในการพัฒนาตนเอง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง อยู่เสมอๆ ไม่ติดกับดักอารมณ์ เบื่อ เซ็ง ท้อ

ติดต่อขอคำปรึกษา ออกแบบโปรแกรม การฝึกอบรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)
888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777