live casino online

แบบทดสอบออนไลน์ (Assessment Online)

หน้าแรก / แบบทดสอบออนไลน์

    ทางสถาบันได้จัดทำระบบทำแบบทดสอบออนไลน์ (Assessment Online Tools) เพื่อให้กับผู้ที่สนใจที่ต้องการค้นหาตัวตน,ค้นหาคุณลักษณะส่วนตัว เพื่อใช้เป็นผลการประเมินในการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรของท่านได้ระดับนึง

แบบทดสอบทั่วไป

แบบประเมิน การทำงานเชิงรุกและการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต

การทำงานเชิงรุก (Proactive Working) และการสร้างกรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset)ทำให้สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ในทุกๆสถานการณ์ เพราะช่วยทำให้เรามีแนวทางในการขยายขอบเขตความสามารถของตัวเอง

ทำแบบทดสอบ
มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 1635 ครั้ง

แบบประเมินการสื่อสารและการนำเสนอ (Communication and Presentation)

การสื่อสาร (Communication) เป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน และกล้านำเสนอแนวความคิดของตัวเองในสถานการณ์ต่างๆอย่างเหมาะสม

ทำแบบทดสอบ
มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 732 ครั้ง

แบบประเมินคุณลักษณะของหัวหน้างานในบทบาทต่างๆ

การเป็นหัวหน้างานที่ดี สามารถใช้บทบาทของตัวเองกับเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างสอดคล้องเหมาะสมกับบุคลากรในทีมและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยบทบาทที่ต่างกันก็จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี

ทำแบบทดสอบ
มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 962 ครั้ง

แบบประเมิน ภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) สำหรับประเมินตัวเอง

การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำในตัวเอง (Leadership Within You) กับสถานการณ์ต่างๆโดยการตระหนักรู้ตัวเองกับบทบาทความเป็นผู้นำ ที่ไม่ได้เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่เพียงอย่างเดียว แต่มาจากภายในของบุคคลนั้นๆ ในการแสดงออกที่พฤติกรรมและการตัดสินใจให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

ทำแบบทดสอบ
มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 4816 ครั้ง

แบบประเมิน สมรรถนะการสื่อสาร (Communication & Connection)

การสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ (Communication & Connection) เป็นสมรรถนะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเป็นพื้นฐานในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา

ทำแบบทดสอบ
มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 834 ครั้ง

แบบประเมินสมรรถนะสำหรับหัวหน้างาน (Competency Survey For Supervisory)

แบบประเมินชุดนี้มีจุดประสงค์ให้ผู้ประเมินได้เห็นความโดดเด่นของสมรรถนะในบทบาทหัวหน้างานบางส่วน โดยเลือกมา 6 สมรรถนะ

ทำแบบทดสอบ
มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 959 ครั้ง

แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะของบทบาทหัวหน้างาน

หัวหน้างานนับว่าเป็นบุคลากรที่สำคัญ เพราะเป็นผู้ใกล้ชิดกับพนักงานระดับปฏิบัติการมากที่สุด ซึ่งงานส่วนใหญ่จะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่หัวหน้างานสามารถทำให้พนักงานทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากแค่ไหน

ทำแบบทดสอบ
มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 1328 ครั้ง

แบบทดสอบการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ)

การบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ (EQ) เป็นกระบวนการภายในของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการสัมผัสกับสิ่งเร้าภายนอกด้วยประสาท ทั้ง 5 (หู,ตา,จมูก,ลิ้น,กาย) ของตัวเอง แล้วพิจารณาตัดสินเหตุการณ์นั้นๆ ด้วยจิตใต้สำนึกซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว การกระทำและพฤติกรรมที่โต้ตอบออกมาอย่างเป็นอัตโนมัติ

ทำแบบทดสอบ
มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 1960 ครั้ง

แบบทดสอบการประเมินคุณลักษณะบุคคลด้วย 5Q

การพัฒนาระดับความสามารถในด้านต่างๆ ที่สำคัญ (5Q) ของแต่ละบุคคลด้วยตัวเอง เป็นแนวทางที่องค์กรส่วนใหญ่อยากให้เกิดขึ้นกับบุคลากรในองค์กรของตัวเอง โดยการทำให้บุคลากรมี 5Q ที่สูงขึ้น

ทำแบบทดสอบ
มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 2140 ครั้ง

คุณลักษณะของบุคคล สะท้อนออกมาเป็น พฤติกรรมที่แสดงออก , การดำเนินชีวิต , การแก้ปัญหาและตัดสินใจ , การให้ความสำคัญกับสิ่งต่างๆ เป็นต้น และมีโอกาสที่ไม่เหมือนกันในแต่ละสถานการณ์ การประเมินคุณลักษณะของบุคคลนี้ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่สะท้อน ความเชื่อ แนวคิด ค่านิยม และประสบการณ์ต่างๆ ของบุคคลนั้น ผ่านการตอบแบบทดสอบเท่านั้น


มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 6166 คน

แบบประเมินคุณลักษณะของบุคคลด้วยคุณค่า ( Value Base Assessment ) นี้ จัดทำขึ้น โดยใช้หลักการพื้นฐานของคุณค่าของบุคคลที่เชื่อมโยงกับสมอง และความต้องการพื้นฐาน (Need) ทำให้สามารถระบุ "คุณลักษณะของบุคคล" ตามความถนัดในการปฏิบัติงานได้ในระดับหนึ่ง


มีผู้ทำแบบทดสอบแล้ว 3917 คน

แบบทดสอบสำหรับสมาชิก

แบบทดสอบความฉลาดในการฝ่าฟันวิกฤติ
(Adversity Quotient Test)

แบบทดสอบนี้จดทำมาจากหนังสือ ชื่อ AQ พลังแห่งความสำเร็จ : Adversity Quotient Turning Obstacles into Opportunnities โดย Paul G. Stoltz แปลโดย ผศ.ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์

ทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบ บุคลิกภาพและความพึงพอใจในงาน
(Aptitude,Personality & Motivation Tests)

การพิจารณาคะแนน จะทำให้คุณได้รู้ว่า คุณจะเป็นคนประเภทหนึ่ง มากกว่าอีกประเภทหนึ่งอย่างชัดเจน ด้วยตารางบุคคลิกภาพ 16 แบบ มากกว่า อีกทั้งแบบทดสอบจะประมวลผล อาชีพที่เหมาะกับตัวคุณ ให้อีกด้วย

ทำแบบทดสอบ
888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777 888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777