live casino online

หน้าแรก / People Development Partnership / การเรียนการสอนในรูปแบบ Blended Learning Program (6 Step Learning Model)

การเรียนการสอนในรูปแบบ Blended Learning Program

6 Step & 70:20:10 Learning Model

รูปแบบการฝึกอบรมด้วย 6 Step อย่างครบวงจร ของสถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง ที่สามารถวัดผลลัพธ์หลังการฝึกอบรมได้จริง ผ่านระบบ Learning Solution Management ที่สามารถ Tracking ผู้เรียนได้ตลอดการเรียนรู้ทั้งโปรแกรม

Step 1

Self Learning (VDO Online)
การเรียนรู้ VDO ด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP)   รับชม VDO

Step 2

Classroom (Inhouse Training & Virtual Training)
การเรียนรู้ภายใน Classroom ด้วยกระบวนการฝึกอบรมทั้ง 10 รูปแบบของสถาบัน   รับชม VDO

Step 3

Group Coaching & Clinic
การให้คำปรึกษาแบบกลุ่มย่อย และการเสริมสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้วเพื่อนำไปสู่การทำ Project Assignment   รับชม VDO

Step 4

One on One Coaching & Mentor
การพูดคุยเชิงลึกและการขอคำปรึกษาส่วนบุคคลด้วยกระบวนการโค้ชให้ตระหนักรู้ด้วยตนเอง   รับชม VDO

Step 5

Project Assignment & Project Presentation
การนำเสนอโครงการเพื่อนำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริง   รับชม VDO

Step 6

Follow Up
การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน และการสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม   รับชม VDO

  โปรแกรมการฝึกอบรม Blended Learning Program เป็นอย่างไร

       กระบวนการพัฒนาบุคลากรโดยการผสมผสานการเรียนรู้ผ่าน VDO Online และการเรียนรู้ใน Classroom ต่อยอดด้วยกระบวนการพัฒนาบุคลากร 70:20:10 Learning Model โดยการทำ Group Coaching , Clinic , One on One Executive Coaching , Project Assignment เพื่อสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน และวัดผลลัพธ์ได้

 การฝึกอบรมที่สามารถวัดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนควรมีลักษณะอย่างไร ?
      การออกแบบ "โปรแกรมการฝึกอบรมที่มีความต่อเนื่อง" (Blended Learning Program) เป็นการฝึกอบรมที่ผสมผสานรูปแบบการอบรมแบบ และ Inhouse Classroom เข้าด้วยกัน และการออกแบบให้เกิดควมต่อเนื่องในการวัดผลลัพธ์เป็นช่วงๆ ด้วยหลักการ 70:20:10 Learning Model

 โปรแกรมฝึกอบรมในรูปแบบ Blended Learning Program มี จุดเด่น ในเรื่องอะไร ?
1. การใช้การอบรมแบบ Online Merge Offline (OMO)
2. การออกแบบตามหลักการ 70:20:10 Learning Model
3. การติดตามผลในหลากหลายรูปแบบ เช่น Group Coaching, 1:1 Coaching Online
4. การให้ผู้เรียนนำเสนอ Project Presentation
5. การทำให้เนื้อหาการฝึกอบรมสู่กระบวนการปฏิบัติได้จริง

หัวข้อ Self Learning Classroom Clinic & Group Coaching 1:1 Coaching & Mentor Project Presentation Follow Up
จุดประสงค์ Self-Learning
การปรับพื้นฐาน
การทบทวนเนื้อหา
การเชื่อมโยงเนื้อหากับกิจกรรมต่างๆ
การสร้างกรอบความคิดใหม่
การขอคำปรึกษา
การเสริมสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว
การขอคำปรึกษาส่วนบุคคล นำเสนอผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม การสรุปผลลัพธ์ของการฝึกอบรม
กระบวนการเรียนรู้ เรียนด้วยระบบ Learning Management Platform (LMP) Adult learning
Active learning
Group Coaching
Show & Share
การโค้ชที่ประเด็นสำคัญของบุคคล การได้รับ Feedback เพิ่มเติม การปฏิบัติจริงตามที่ตั้งใจ
ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้น เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
ออกแบบเวลาเรียนรู้ได้เอง
การตระหนักรู้
การนำไปสู่การปฏิบัติใหม่
การได้คำแนะนำเพิ่มเติม
การต่อยอดสิงที่ปฏิบัติ
การได้อยู่กับพื้นที่ปลอดภัย การปรับปรุงโครงการอย่างต่อเนื่อง การนำความรู้สู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
สิ่งที่ผู้เรียนได้รับ ความรู้เบื้องต้น
การได้แนวความคิดบางอย่าง
การเพิ่มเติมสิ่งที่เป็นประโยชน์
Growth Mindset
New Action
Project Assignment
ความเชื่อมั่นในการปฏิบัติ
แนวทางการพัฒนาตัวเอง
การเจาะลึกประเด็นส่วนตัวที่ตั้งใจพัฒนาเพิ่มเติม การนำโครงการสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง การพัฒนาตัวเองและสร้างผลลัพธ์ด้วยตัวเองจริงๆ
รูปแบบโปรแกรมการฝึกอบรม
(Blended learning)
Self Learning
Classroom
Clinic & Group Coaching
1:1 Coaching & Mentor
Project Presentation
Follow Up
รูปแบบการสอน
Training
Practice
Group Coaching
Case Study
Team Learning
โปรแกรมการฝึกอบรมแบบ 2 Step
Online Merge Offline (OMO)                   รับชม VDO
Online and Practice (O&P)                   รับชม VDO
Online and Group Coaching (O&GC)                   รับชม VDO
Online with Case Study (OwC)                   รับชม VDO
Online with Team Learning (OwTL)                   รับชม VDO
โปรแกรมการฝึกอบรมแบบ 3 Step
Train The O&P Trainer & Facilitator        
3 Step Learning Program ชุดที่ 1         รับชม VDO
3 Step Learning Program ชุดที่ 2         รับชม VDO
3 Step Learning Program ชุดที่ 3         รับชม VDO
3 Step Learning Program ชุดที่ 4         รับชม VDO
โปรแกรมการฝึกอบรมแบบ 4 Step
Alignment Learning       รับชม VDO
4 Step Learning Program ชุดที่ 1       รับชม VDO
4 Step Learning Program ชุดที่ 2       รับชม VDO
4 Step Learning Program ชุดที่ 3       รับชม VDO
4 Step Learning Program ชุดที่ 4       รับชม VDO
4 Step Learning Program ชุดที่ 5       รับชม VDO
4 Step Learning Program ชุดที่ 6       รับชม VDO
โปรแกรมการฝึกอบรมแบบ 5 Step
5 Step Learning Program ชุดที่ 1     รับชม VDO
5 Step Learning Program ชุดที่ 2     รับชม VDO
5 Step Learning Program ชุดที่ 3     รับชม VDO
5 Step Learning Program ชุดที่ 4     รับชม VDO
โปรแกรมการฝึกอบรมแบบ 6 Step
6 Step Learning Program   รับชม VDO

  การฝึกอบรมตามรูปแบบ (70:20:10 Learning Model)

ประโยชน์สำหรับผู้เรียน และองค์กร
เลือกเรียนตามความสนใจบน Competency ที่องค์กรต้องการได้
เนื้อหาและรูปแบบการเรียนแบบผู้ใหญ่ Adult Learning
อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้
เตรียมความรู้ก่อนการเข้าคลาสเพื่อให้มีเวลาในการฝึกทักษะใน Classroom ส่งเสริมการเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง และเป็นระบบ

70% Learning by Experience
Project Assignment
Daily Operation

20% Learning by Other
Group Coaching
Clinic & Followup
One on One Coaching
Peer Coaching

10% Learning by Course
Course Online
Pre-Post Test
In-House Training / Virtual Classroom
VDO After Action Reivew (AAR)
Tip & Trick

  ตัวอย่างโปรแกรมการฝึกอบม Blended Learning

Competency Gap Program
Special List / Specific Group Program
Competency with Tooling
Competency with Tooling
Facilitative Program
Softskill & Hardskill Program

ติดต่อขอคำปรึกษา โปรแกรม Blended Learning

โดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโปรแกรม

ทีมงานจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง ( จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 17.30)
888 casino online dragon tiger casino online sport casino online cá cược thể thao châu á bắn cá xèng 777