หน้าแรก / รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน / แนวทางการฝึกอบรมรูปแบบ One on One Executive Coaching (1:1 EC) เป็นอย่างไร ?