หน้าแรก / รูปแบบการฝึกอบรมของสถาบัน / แนวทางการฝึกอบรมรูปแบบ Strategic Group Coaching & Consulting (SGC&C) เป็นอย่างไร ?